قیمت سرور ابری

نحوه قیمت گذاری ابر آراز

بر اساس مدل قیمت گذاری Pay As You Go و مدل خرید سنتی

نحوه قیمت گذاری

2 دسته قیمت گذاری و پرداخت در ابر آراز موجود است. مدلی سنتی و مدل پرداخت بر اساس میزان استفاده.

1. پرداخت با مدل سنتی که در این حالت کاربران پکیجی را انتخاب کرده و آن را خریداری میکنند و یک بار در ابتدای خرید هزینه آن را پرداخت می کنند و به مدت معینی این سرویس برای کاربر فعال است. حتی در زمان هایی که کاربر از این سرویس استفاده نکند نیز هزینه برای این کاربر لحاظ خواهد شد.

2. مدل ابری پرداخت بر اساس میزان کارکرد، در این حالت کاربران حساب خود را شارژ می کنند و از آن پس هر سرویس ابری که مورد نظرشان است را می سازند، در زمان هایی که این سرویس خاموش است هزینه محاسبات برای کاربران لحاظ نخواهد شد و تنها زمان هایی که سرویس فعال است کاربران هزینه پرداخت می کنند، پس از اتمام کارکرد کاربران می توانند سرویس مورد نظر را حذف کرده و دیگر هزینه ای برای ایشان منظور نخواهد شد.

سرور مجازی ابری لینوکس (قیمت گذاری سنتی)

CPU
RAM
SSD
آی پی
توزیع منابع
امنیت
آپتایم
میزان ترافیک ماهانه
DNS ابری
سرویس مدیریت
مانیتورینگ
قیمت ماهانه
قیمت 3 ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت 1 ساله

پکیج پایه لینوکس

CPU1 vCore
RAM2 GB
SSD20 GB
آی پی 1
توزیع منابع

اختصاصی

امنیت

فایروال ابری لایه 2 زیرساختی

آپتایم

99.998 درصد

میزان ترافیک ماهانه

نامحدود

DNS ابری

رایگان به تعداد نامحدود

سرویس مدیریت

رایگان

مانیتورینگ

تمام منابع به صورت رایگان

قیمت ماهانه

99،000 تومان

قیمت 3 ماهه

265،000 تومان

قیمت 6 ماهه

500،000 تومان

قیمت 1 ساله

950،000 تومان

پکیج پر استفاده لینوکس

CPU2 vCore
RAM4 GB
SSD50 GB
آی پی 1
توزیع منابع

اختصاصی

امنیت

فایروال ابری لایه 2 زیرساختی

آپتایم

99.998 درصد

میزان ترافیک ماهانه

نامحدود

DNS ابری

رایگان به تعداد نامحدود

سرویس مدیریت

رایگان

مانیتورینگ

تمام منابع به صورت رایگان

قیمت ماهانه

267،000 تومان

قیمت 3 ماهه

720،000 تومان

قیمت 6 ماهه

1360،000 تومان

قیمت 1 ساله

2560،000 تومان

پکیج حرفه ای لینوکس

CPU4 vCore
RAM8 GB
SSD100 GB
آی پی 1
توزیع منابع

اختصاصی

امنیت

فایروال ابری لایه 2 زیرساختی

آپتایم

99.998 درصد

میزان ترافیک ماهانه

نامحدود

DNS ابری

رایگان به تعداد نامحدود

سرویس مدیریت

رایگان

مانیتورینگ

تمام منابع به صورت رایگان

قیمت ماهانه

580،000 تومان

قیمت 3 ماهه

1،560،000 تومان

قیمت 6 ماهه

2،950،000 تومان

قیمت 1 ساله

5،560،000 تومانپکیج های سرور مجازی ابری ویندوز (قیمت گذاری سنتی)

CPU
RAM
SSD
آی پی
توزیع منابع
امنیت
آپتایم
میزان ترافیک ماهانه
DNS ابری
سرویس مدیریت
مانیتورینگ
قیمت ماهانه
قیمت 3 ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت 1 ساله

پکیج پایه ویندوز

CPU2 vCore
RAM4 GB
SSD50 GB
آی پی 1
توزیع منابع

اختصاصی

امنیت

فایروال ابری لایه 2 زیرساختی

آپتایم

99.998 درصد

میزان ترافیک ماهانه

نامحدود

DNS ابری

رایگان به تعداد نامحدود

سرویس مدیریت

رایگان

مانیتورینگ

تمام منابع به صورت رایگان

قیمت ماهانه

267،000 تومان

قیمت 3 ماهه

720،000 تومان

قیمت 6 ماهه

1360،000 تومان

قیمت 1 ساله

2560،000 تومان

پکیج پر استفاده ویندوز

CPU4 vCore
RAM6 GB
SSD80 GB
آی پی 1
توزیع منابع

اختصاصی

امنیت

فایروال ابری لایه 2 زیرساختی

آپتایم

99.998 درصد

میزان ترافیک ماهانه

نامحدود

DNS ابری

رایگان به تعداد نامحدود

سرویس مدیریت

رایگان

مانیتورینگ

تمام منابع به صورت رایگان

قیمت ماهانه

480،000 تومان

قیمت 3 ماهه

1،290،000 تومان

قیمت 6 ماهه

2،440،000 تومان

قیمت 1 ساله

4،600،000 تومان

پکیج حرفه ای ویندوز

CPU6 vCore
RAM8 GB
SSD100 GB
آی پی 1
توزیع منابع

اختصاصی

امنیت

فایروال ابری لایه 2 زیرساختی

آپتایم

99.998 درصد

میزان ترافیک ماهانه

نامحدود

DNS ابری

رایگان به تعداد نامحدود

سرویس مدیریت

رایگان

مانیتورینگ

تمام منابع به صورت رایگان

قیمت ماهانه

685،000 تومان

قیمت 3 ماهه

1،840،000 تومان

قیمت 6 ماهه

3،490،000 تومان

قیمت 1 ساله

6،570،000 تومانسرور مجازی ابری هاستینگ (قیمت گذاری سنتی)

CPU
RAM
SSD
آی پی
توزیع منابع
امنیت
آپتایم
میزان ترافیک ماهانه
DNS ابری
سرویس مدیریت
مانیتورینگ
قیمت ماهانه
قیمت 3 ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت 1 ساله

پکیج پایه هاستینگ

CPU1 vCore
RAM1 GB
SSD30 GB
آی پی 1
توزیع منابع

اختصاصی

امنیت

فایروال ابری لایه 2 زیرساختی

آپتایم

99.998 درصد

میزان ترافیک ماهانه

نامحدود

DNS ابری

رایگان به تعداد نامحدود

سرویس مدیریت

رایگان

مانیتورینگ

تمام منابع به صورت رایگان

قیمت ماهانه

80،000 تومان

قیمت 3 ماهه

216،000 تومان

قیمت 6 ماهه

408،000 تومان

قیمت 1 ساله

768،000 تومان

پکیج پر استفاده هاستینگ

CPU1 vCore
RAM2 GB
SSD50 GB
آی پی 1
توزیع منابع

اختصاصی

امنیت

فایروال ابری لایه 2 زیرساختی

آپتایم

99.998 درصد

میزان ترافیک ماهانه

نامحدود

DNS ابری

رایگان به تعداد نامحدود

سرویس مدیریت

رایگان

مانیتورینگ

تمام منابع به صورت رایگان

قیمت ماهانه

146،000 تومان

قیمت 3 ماهه

394،000 تومان

قیمت 6 ماهه

744،000 تومان

قیمت 1 ساله

1،400،000 تومان

پکیج حرفه ای هاستینگ

CPU2 vCore
RAM4 GB
SSD70 GB
آی پی 1
توزیع منابع

اختصاصی

امنیت

فایروال ابری لایه 2 زیرساختی

آپتایم

99.998 درصد

میزان ترافیک ماهانه

نامحدود

DNS ابری

رایگان به تعداد نامحدود

سرویس مدیریت

رایگان

مانیتورینگ

تمام منابع به صورت رایگان

قیمت ماهانه

297،000 تومان

قیمت 3 ماهه

800،000 تومان

قیمت 6 ماهه

1،514،000 تومان

قیمت 1 ساله

2،851،000 تومانساخت پکیج سفارشی بر اساس نیاز شما