ابرآراز | ArazCloud

نصب و استفاده از Docker روی Ubuntu 20.04: راهنمای جامع

Docker یک پلتفرم متن‌باز است که به شما امکان می‌دهد اپلیکیشن‌ها را در محیطی مستقل از سیستم‌عامل اجرا و مدیریت کنید. با استفاده از کانتینرها، Docker محیطی ایزوله برای هر اپلیکیشن فراهم می‌کند که از انتشار تغییرات ناخواسته در سیستم‌عامل جلوگیری می‌کند و همچنین امکان اجرای اپلیکیشن‌ها را در بسترهای مختلف فراهم می‌سازد.

در این راهنما، نحوه نصب و استفاده از Docker روی Ubuntu 20.04 را به‌صورت گام‌به‌گام توضیح خواهیم داد.

پیش‌نیازها

 • یک سرور Ubuntu با دسترسی sudo و فایروال فعال
 • یک حساب کاربری در Docker Hub

نصب Docker

برای نصب Docker ابتدا باید مخزن رسمی آن را راه‌اندازی کنید تا بتوانید آن را نصب و به‌روزرسانی کنید.

 1. به‌روز رسانی apt و نصب بسته‌های مورد نیاز: sudo apt-get update sudo apt-get install \ ca-certificates \ curl \ gnupg
 2. اضافه کردن کلیدهای GPG رسمی Docker: sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
 3. تنظیم مخزن Docker: echo \ "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
 4. به‌روز رسانی apt: sudo apt-get update
 5. نصب Docker Engine، Containerd و Docker Compose: sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
 6. تست نصب Docker با اجرای ایمیج hello-world:
  bash sudo docker run hello-world

استفاده از Docker

برای استفاده از Docker، از دستورهای زیر استفاده کنید:

docker [option] [command] [arguments]

برای مشاهده دستورات ممکن، دستور زیر را اجرا کنید:

docker

همچنین برای هر دستور، می‌توانید با افزودن --help، گزینه‌های موجود را بررسی کنید:

docker docker-subcommand --help

کار با ایمیج‌های Docker

Docker از تصاویر (Image) برای ایجاد کانتینرها استفاده می‌کند. این تصاویر معمولاً از Docker Hub دانلود می‌شوند.

 • جستجوی تصاویر در Docker Hub: docker search ubuntu
 • دانلود یک ایمیج: docker pull ubuntu
 • مشاهده ایمیج‌های دانلود شده:
  bash docker images

اجرای کانتینرهای Docker

برای اجرای یک کانتینر از ایمیج اوبونتو:

docker run -it ubuntu

این دستور یک محیط تعاملی را داخل کانتینر فراهم می‌کند. پس از ورود به کانتینر، می‌توانید دستورات مورد نظر خود را اجرا کنید.

مدیریت کانتینرها

برای مشاهده کانتینرهای فعال:

docker ps

برای مشاهده تمام کانتینرها (فعال و غیرفعال):

docker ps -a

برای راه‌اندازی یک کانتینر متوقف شده:

docker start [container_id]

برای توقف یک کانتینر در حال اجرا:

docker stop [container_name]

برای حذف یک کانتینر:

docker rm [container_name]

خلاصه

Docker یک ابزار قدرتمند برای مدیریت اپلیکیشن‌ها در محیط‌های ایزوله است. با نصب و استفاده از Docker، می‌توانید اپلیکیشن‌های خود را به‌سادگی توسعه، تست و اجرا کنید. برای اطلاعات بیشتر و گزینه‌های بیشتر دستورات Docker، می‌توانید از docker run help استفاده کنید.